1560,156MW

Agrofotovoltaico

1177,085MW

Eolico

602,602MW

Fotovoltaico in PAS